Grebbedijk Wageningen

Wegbouwkundig onderzoek en second opinion

In opdracht van de gemeente Wageningen heeft Asfalt Advies een aanvullend verhardingsonderzoek uitgevoerd op de Grebbedijk in de gemeente Wageningen. Tijdens de verwerking van de funderingen is naar voren gekomen dat de ondergrond in beweging bleek en dat het funderingsmateriaal tijdens het aanbrengen en afwerken vele centimeters in hoogte verplaatste. Op initiatief van de aannemer is een eigen onafhankelijk onderzoek (draagkracht en boorkernen) verricht om oorzaken aan te kunnen wijzen en verbetervoorstellen te kunnen doen. Het draagkrachtonderzoek gaf aan dat de levensduurverwachting na aanbrengen van de deklaag nog onvoldoende zou zijn.

Gemeente Wageningen heeft daarbij ondersteuning gevraagd van Asfalt Advies om de uitkomsten van de aannemer te toetsen (second opinion) en in samenspraak met de aannemer eventueel benodigde herstelmaatregelen op te stellen. Asfalt Advies heeft het onderzoek uitgebreid om de onderbouw beter in beeld te krijgen. Dit is mede uitgevoerd om te toetsen of de aannemer de juiste materialen en diktes heeft toegepast en om een beter beeld te krijgen van de waterhuishouding in de dijk.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Bezoek locatie en beoordelen van de meetgegevens in  de praktijk door middel van een schouw (komen de meetresultaten overeen met de geconstateerde schadebeelden).
  • Doen van kernboringen over het gehele oppervlak ter plaatse van karakteristieke  deflectieprofielen en ter vaststelling van de opbouw tot minus 1 m onder verhardingsoppervlak.
  • Beoordelen globale waterhuishouding.
  • Beoordelen meetgegevens van de aannemer, uitwerken en bepalen vakken  met homogene sterkte; toetsen vakindeling van de aannemer.
  • Opnieuw beoordelen ontwerpuitgangspunten en de fijnafstemming daarvan.
  • Voorstel voor levensduurverlengende maatregelen.