Griene Dyk voor Wetterskip Fryslân

Verhardingsadvies en herontwerp

Samenvatting:

Voor het Wetterskip Fryslân is een onderzoek uitgevoerd naar de actuele toestand van de verharding van het dijklichaam van de Griene Dyk te Offingawier.

In het kader van het oever en kade-herstelproject zal op termijn ook de verharding worden hersteld. Uitgangspunt hierbij is dat het nieuwe ontwerp een recreatief karakter betreft. Het is de bedoeling dat vooral het recreatieve fiets- en wandelverkeer gebruik zal maken van de nieuwe ingerichte verharding.

Bestemmingsverkeer van de aanwonenden, landbouwverkeer (hekkel- en maaiverkeer) en onderhouds-voertuigen zullen gebruik maken van deze recreatieve route.

Het onderzoek moet duidelijkheid verschaffen op welke wijze de verharding zal moeten worden opgewaardeerd of opnieuw ontworpen. Getracht zal worden om de oorzaak van de geconstateerde schade in beeld te krijgen en of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de verharding voldoende robuust en toekomstvast te maken.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Uitvoeren deflectiemetingen en bepalen restwaarde/ stijfheid ondergrond.
  • Kernboringen ter bepaling van laagopbouw en teerhoudendheid.
  • Herontwerp in asfalt op basis van verkregen gegevens afkomstig van deflectiemetingen, technische schouw en het boorkernonderzoek.
  • Herontwerp in beton.
.